םינולא שרוחב ,תתמ הפצמב תואצמנ ,הינשה ןמ תחאו םלועה ןמ תודדובמ ,ונלש תותקבה יתש
,יברעמה ןוילעה לילגב תנכוש תתמ .םיה דעו רהה ןמ אלפנ ףונל תופוצו טקשו קורי
ץלמומו (! הפוריא טעמכ) ץיקב םג רירק ונלצא ריואה גזמ .םיה ינפ לעמ רטמ 840 הבוגב
םיצעה שחרו ץוחב םיליפרעהו רוקה ,ףרוחב .רדווס איבהלו אמא לש היתוארוהל עמשהל
.גלשמ םג תונהל וחילצתש תווקל קר ונל רתונ ,רונתב םיחצפתמה

pic.ןולאה יצע ןיב תויובחה ץעה תותקב תיינבב ועקשוה תומולחו הבשחמ ,הבהא הברה
וננכות תותקבה .תומולח םישגהלו חונל ,םלועה ןמ קתונמ שיגרהל אוה םג לכוי ונלצא חראתמה
חונה תואסכב חוורתהל רשפא .תוגוזל תודעוימ ןהו האנהה ברימ תא קינעהל תנמ לע ונבנו
.םיל תעקושה שמשה תא תווללו ףונה לא הפוצה היולתה תספרמה לע

pic pic

pic

:התקב לכ ךותב
םיצע רונת הדילו הבישי תניפ
ול קשחתמ אלש ימ רובע ןגזמ ןכו
.רונתה תא קילדהל

ררקמ ,לכוא ןחלוש : חבטמב
,לגורקימ ,תוילמשח םייריכ
.לושיבו לכוא ילכ
תוביר ,תויגוע םכל םיכחמ ןכ ומכ
.ונמצעב ינגרוא לודיגב םירציימ ונאש תיז ןמשו

ילמשח םוקמוק ,וסרפסא תנוכמ :הפקה תניפב
יחמצ ללוכ ,התו הפק תנכהל שורדה לכו
.בלחו התל ןילבת

,ינוי - יאמ תוביבסב ,ביבאב ונלצא וחראתת םא
.םיירט םיינגרוא םינבדבודמ םג תונהל ולכות

םכל וכחי הנשה תונוע ראשב
םינבדבודו םינבדבוד רכיש
.שמשב םישבוימ םיינגרוא

,םיעצמ ללוכ) םידגבל ןוראו תיגוז הטימ
(תוישיא תיב-ילענו םיקולח ,תובגמ

לודג לוגע יזוק'ג
םינופה םילודג תונולח םע
חותפהו קוריה ףונה לא

תיתיב עונלוק תכרעמו היזיולט
םירפסו םיקסיד ,םיטרס רחבמ םע

הנואס - תותקבל ץוחמ

ניתן להזמין לבקתה טיפולים מפנקים:

אורחינו נהנים ממגוון מגזינים איכותיים

.תוליל 2 לש חורא סיסב לע תודבוע תותקבה
גוזל ח"ש 1100 - ש"צמאב תוליל 2 ריחמ
םיגחו תושפוח ללוכ אל
גוזל ח"ש 1500 - ש"פוסב תוליל 2 ריחמ
.דרפנב ןימזהל רשפא התוא ,רקוב .א םיללוכ םניא םיריחמה

לע ונלצא םיחראתמל ץילמהל חמשנ
.םיינפואבו בכרב ,לגרב םילויטו תובוט תודעסמ

21:30 דע רשק ונתיא רוציל ןתינ


052-3575072